WordCamp Finland 2023 – Dev-tiimin mietteitä tapahtumasta

  • Uutiset

WordCamp Finland 2023 järjestettiin 14.-15.9.2023 Tampere-talolla. Olimme mukana sponsoroimassa tapahtumaa ja koko dev-tiimimme oli mukana menossa. Pisteellämme sai vastata tietovisaan, jossa palkintona oli suuresta suosiosta nauttineita redandblue-sukkia. Jaossa oli myös kulttuurioppaitamme.

Dev-jengi kirjoitti ylös mietteitään tapahtuman eri puheenvuoroista.

Puheenvuorojen sisällysluettelo:
Nobody cares about your brand colour – Piccia Neri
Kävijädatan evästeetön seuraaminen – Tatu Kallonen
Green coding ja verkkokehityksen uudet rajapinnat – Janne Kalliola & Matias Huhta
Työuupumus ja palautuminenHeli Reinivuo
Automated vs. Manual Accessibility Testing, and What About AI? – Daniel Koskinen
Yleistä pohdintaa WordCampista

Nobody Cares about your brand colour

Kehittäjämme Noora kuunteli Piccia Nerin puheen “Nobody cares about your brand colour.”

“Yksi kuva kertoo tuhat sanaa ja yhdellä värillä on tuhat merkitystä.

Piccia Neri avaa puheensa esittämällä, kuinka värit esiintyvät luonnossa. Erilaiset eläimet käyttävät värejään esimerkiksi viestiäkseen myrkyllisyydestään, huomiota saadakseen tai piilloutuakseen pedoilta. Väreillä voidaan siis kuvata toimintaa, niillä voi olla merkityksiä tai niillä voidaan herättää huomiota.

Maailmassa on harvoja yleisesti vakiintuneita värejä. Kansainvälisesti toimivan brändin on vaikeaa hyödyntää värejä visuaalisessa viestinnässään nojautuen pelkästään niiden merkityksiin, sillä väreillä on useita merkityksiä eri kulttuureissa ja ryhmissä. Värien havaitsemiseen ja tulkitsemiseen liittyvät tekijät yksilötasolla vaikuttavat myös siihen, kuinka värejä tulkitaan ja millaisia merkityksiä ne saavat.

Verkkosivustoilla käytettyihin väreihin vaikuttaa myös teknologia. Eri laitteet, näytöt ja niiden asetukset vaikuttavat suuresti siihen, miltä sama väri näyttää eri käyttäjille. Haluttuja värejä tai niiden yhdistelmiä on vaikeaa saavuttaa, sillä lopputulos muuttuu laitetta vaihtamalla.

Värien merkityksiin, niiden antamiin mielikuviin tai miellyttävyyteen liikaa keskittyminen voi viedä huomion muilta visuaalisen suunnittelun tärkeiltä osilta. Käytettyjä värejä tärkeämpää on niiden välinen kontrasti. Riittävällä kontrastilla varmistetaan tiedon saavutettavuus sekä mukava käyttökokemus mahdollisimman monelle.”

Kävijädatan evästeetön seuraaminen

Kehittäjämme Joona kuunteli Tatu Kallosen puheen evästeettömästä seurannasta.

“Mielenkiintoinen aihe konferenssissa oli kävijädatan seuraaminen palvelimen puolella – tai oikeammin puheessa kehotettiin seuraamaan käyttöastetta yksittäisten kävijöiden sijaan. 

Jokainen meistä on varmasti törmännyt lukemattomiin sivuston evästeiden käytöstä kysyviin pop-up bannereihin. Koska suuri osa käyttäjistä ei hyväksy evästeiden käyttöä, myöskään hyväksyneiden pohjalta ei voida tehdä luotettavaa analytiikkaa. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on vain kapea otos sivuston kokonaiskävijöistä. 

GDPR säädökset rajoittavat yksittäisen kävijän seuraamista kovin tarkalla tasolla, mutta toisaalta perinteisen verkkosivun tarve liittyykin lähinnä kävijämäärien ja kävijän kulkeman polun seuraamiseen. Tavoitteena ei siis yleisesti edes ole seurata yksittäistä käyttäjää vaan ymmärtää kävijäpolkuja, joiden pohjalta sisältöä ja esimerkiksi tiedon esittämistapaa voidaan tarkentaa ja parantaa.

Kaupallisia evästeitä käyttämättömiä ratkaisuita on olemassa, ja ne tulevat todennäköisesti kasvattamaan suosiotaan lähitulevaisuudessa. Digitoimistojen tehtäväksi jää näiden uusien työkalujen käyttöönottaminen, mutta myös mahdollinen rikastaminen – koodiin voidaan lisätä analytiikkatapahtumia, jotka eivät ole suoraan kävijän toiminnasta johdettavissa, mutta kuvaavat erilaisten suoritteiden etenemistä sivustolla. Tällöin sivustolta saadaan edelleen arvokasta analytiikkaa, välttäen kuitenkin GDPR sudenkuopat.”

Green coding ja verkkokehityksen uudet rajapinnat

Tech Leadimme Jukka kuunteli Janne Kalliolan sekä Matias Huhdan puheet, joiden aiheina olivat Green coding sekä verkkokehityksen uudet rajapinnat.

“Janne Kalliola aloitti WordCamp esitykset kattavalla kuvauksellaan verkkopalveluiden ilmastovaikutuksista. Kalliola kävi läpi osa-alueita, joista digitaalisten palveluiden ympäristökuormitus syntyy sekä myös analyyttisesti ja avoimesti haasteita, joita “green coding” -tekemiseen tällä hetkellä liittyy. 

Yksi kipupisteistä on vihreän koodaamisen tulosten mittaaminen. Tätä on myös meillä redandbluella pohdittu, kun olemme miettineet tapoja toteuttaa kestävämpää koodia. Onneksi Kalliolalla oli tarjota hyvä, ja nyt myös tieteeseen pohjautuva vinkki: aika on hyvä ja suhteellisen tarkka mittari. Mitä enemmän verkkosivuston latautuminen tai vaikkapa yksittäisen palvelinprosessin suorittaminen kestää, sitä enemmän palvelu todennäköisesti vie energiaa. Tämän premissin pohjalta voi alkaa jo kehittää yksinkertaista mittaristoa omaankin tekemiseen – ainakin saa suuntaviivoja siihen ollaanko yksittäisessä palvelussa menty parempaan vai huonompaan suuntaan sitten edellisen mittauspisteen.

Toinen kiinnostava esitys osui päivän loppupuolelle, kun Matias Huhta piti kiinnostavan katsauksen verkkokehityksen uusiin rajapintoihin. Nopeana teknisenä demona edennyt puheenvuoro esitteli käytännön esimerkein, miten Web Components eli räätälöityjen html-elementtien käyttö onnistuu ja minkälaisia hyötyjä niistä voi olla kehitystyössä. Tyypillisesti modernit web-kehittämisen ympäristöt vaativat kehittäjiltä paljon erilaisia työkaluja, asetuksia ja konfigurointia ennen kuin päästään itse asiaan, eli verkkopalveluiden koodaamiseen. Selaimien tukemat valmiit rajapinnat vaikuttavat kiehtovalta maailmalta, joka mahdollistaisi paluun yksinkertaisempaan tekemiseen – mutta edelleen säilyttäen mahdollisuuden luoda komponenteista koostuvia dynaamisia verkkopalveluita.

Esitys nivoutui hyvin yhteen myös Kalliolan green coding -esityksen kanssa. Mahdollisesti kevyemmin toteutetut ja vähemmän scriptiä sisältävät verkkopalvelut voisivat olla ympäristöystävällisempiä, kun ladattavia tiedostoja on vähemmän ja ne ovat kevyempiä.

Tosin tähän liittyy vielä sama ongelma kuin niin monissa muissa uusissa verkkokehityksen rajapinnoissa ja standardeissa: milloin verkkoselainten tuki niille on riittävän laaja, jotta ominaisuudet voi todenteolla ottaa käyttöön asiakasprojekteissa? Huhta vakuutti että tärkeimmät rajapinnat ovat jo hyvin tuettuja ja ne on vähintään käännettävissä tuettuun muotoon myös vanhemmille selaimille. Tämä on hyvä asia, mutta onko se vielä riittävää.

Kalliola painotti aamupäivän esityksessään, että vanhojen päätelaitteiden tuen tarvetta kun toteutetaan vihreää koodia. Suurin yksittäinen kuormitus aiheutuu päätelaitteiden valmistuksessa: jos palvelu pakottaa käyttäjän uusimaan laitteensa ennenaikaisesti, aiheutuu suhteessa eniten kuormitusta.

Meillä kehittäjillä on usein palava halu kokeilla uusia teknologioita, mutta sitä ei tulisi tehdä rapauttaen liiaksi tukea vanhemmalle laitekannalle. Jään siis vielä pohtimaan, koska Web Components ja muut uudet rajapinnat täyttävät kriteerit sille, että niitä päästään hyödyntämään kaikille julkisissa palveluissa – myös vanhemmilla laitteilla.”

Automated vs. Manual Accessibility Testing, and What About AI?

Senior-kehittäjämme Aino kuunteli Daniel Koskisen puheen saavuttavuustestauksesta.

“Erittäin kokenut saavutettavuusasiantuntija ja pitkään WordPressinkin parissa työskennellyt Daniel Koskinen puhe koski saavutettavuustestausta. Testaaminen on olennainen osa prosessia, jossa varmistetaan että toteutettava tuote tai palvelu on saavutettava.

Työkaluja automaattiseen testaamisen on lukuisia ja Daniel esitteli näistä muutamia. Automaattinen testaaminen on nopeaa ja sillä pystytään saamaan useita ongelmia kiinni, mutta ei kaikkia. Esitys herätti ajatuksia siitä, että saavutettavuustestauksessa keskitytään paljon siihen että tietty WCAG:n kriteeristötaso täyttyy. Tämä on toki luonnollista, koska kriteeristön noudattaminen on määritelty laissa asti ja se antaa testaamiselle selkeät raamit. Silti olisi tärkeää pitää koko ajan mielessä myös isompi kuva ja se että toimenpiteitä paremman saavutettavuuden vuoksi tehdään, jotta kaikilla käyttäjillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet käyttää palvelua.“

Työuupumus ja palautuminen

Kehittäjämme Olli kuunteli Heli Reinivuon puheen työuupumuksesta ja palautumisesta. 

“Heli piti erinomaisen esityksen työuupumuksesta, sen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä. Aihe on aina ajankohtainen ja koskettaa varmasti jokaista työyhteisöä. Esityksessä näytettiin havainnollistavan kaavion avulla milloin työn kuormitus on sopiva ja milloin on syytä huolestua mahdollisesta loppuunpalamisesta. Lyhyesti sanottuna liian pieni kuormitus aiheuttaa tylsistymistä, mutta viikkoja jatkuva liian korkea kuormitus johtaa vähintään uupumuksen ja suurentaa loppuunpalamisen riskiä.

Jokaisen työntekijän on hyvä välillä pysähtyä pohtimaan omaa työkuormitusta. Vaikka työntekijänä ei voi aina vaikuttaa työtehtävien määrään, voi aina miettiä sopivia tapoja suoriutua annetuista tehtävistä. Tärkein apu tässä asiassa on myös avoin ja toimiva keskusteluyhteys esihenkilön kanssa.

Esihenkilön on myös hyvä seurata alaistensa kuormitusta ja pitää, jos ei viikottaisia, niin ainakin säännöllisiä lyhyitä keskustelutuokioita työstä ja työtehtävistä. Tässä on tärkeätä kuunnella ja olla läsnä. Joskus yhteys näihin keskusteluihin löytyy luonnostaan, mutta toisten kohdalla pitää löytää sopiva keino saada heiltä tarpeeksi tietoa, jotta voidaan arvioida työn kokonaiskuvaa. Tämä asia itsessään olisi jo oman blogikirjoituksen arvoinen asia.

Kiireen määrä ja työtehtävät vaihtelevat, mutta työntekijän on tärkeätä tarkastella omaa tilannetta kokonaisuutena. Tähän kuuluu myös vapaa-aika. Liiallinen kuormitus sekä työ, että vapaa-ajalla johtaa väistämättä uupumiseen. Jokaisella meistä on erilaisia tapoja levätä ja purkaa työstä johtuvaa kuormitusta. Se miten tämä tapahtuu ei ole tärkeintä vaan se, että tälle on varattu aikaa omasta kalenterista. Voi kuulostaa oudolta kalenteroida vapaa-aikaa, mutta tällöin voi ainakin luvalla olla “offline”, koska kalenterissa lukee niin.

Esihenkilö ja työnantaja voi nähdä vain työhön ja sen kuormittavuuteen liittyviä asioita. Näin ollen työntekijällä on iso vastuu ja velvollisuus huolehtia oman elämänsä laadusta, työstä ja vapaa-ajasta. Jos sinä huomaat toisella henkilöllä pitkäjaksoisen liiallisen työkuorman aiheuttamia oireita, olisi niihin hyvä puuttua. Paras keino on mainita huolestasi omalle esihenkilölle. Esihenkilöllä on velvollisuus huolehtia asian selvittämisestä joko itse tai työnantajan avulla.”

Yleistä pohdintaa WordCampista

Kehittäjämme Maiju jakoi mietteitään ensimmäisestä kerrastaan WordCampissa.


“Tämä oli ensimmäinen kerta kun osallistuin WordCampiin suomessa, ja toinen kerta kun osallistuin ylipäätänsä. Ensimmäinen kerta oli kesäkuussa Ateenan Wordcampissa. Olen nyt muutaman vuoden työskennellyt WordPressin kanssa, mutta en ole aikaisemmin oikeastaan hahmottanut tai tiennyt yhteisöllisyydestä sen takana. On ollut hauska päästä nyt vähän kurkistamaan siihenkin maailmaan. Olen jotenkin ajatellut että mahdanko saada tällaisissa tapahtumista paljon irti, jos puheet ovat kovin korkealentoisia. Pelko on ollut kuitenkin turha ja nytkin sai huomata että monet puhujat käsittelevät aiheita sellaisella tasolla ettei tarvitse olla kokenut devaaja voidakseen osallistua ja ymmärtää. Kannustaisinkin ehdottomasti siis muitakin osallistumaan tapahtumiin! Koska Ateenasta jäi hyvin positiivinen fiilis, niin oikeastaan esityksiäkin enemmän olin kiinnostunut itse tapahtumasta ja millainen se olisi. Tapahtuma oli hienosti järjestetty ja puitteet olivat hyvät. Näki että järjestelyjen eteen oli paiskittu hommia. Kasvissyöjänä omaa mieltä lämmitti erityisesti vegaaninen ruokatarjonta.

Paikan päällä oli positiivinen ja innokas tunnelma. Oli kiva päästä edustamaan meidän yritystä omalla ständillä ja vilkuilla muiden yritysten pöytiä. Erityisen mukavaa oli tavata vanhoja kollegoita, jotka ovat olleet opastamassa ja opettamassa minulle WP:n saloja. Samalla Wordcamp tarjosi myös mahdollisuuden nähdä joitakin nykyisiä työkavereita ensimmäistä kertaa kun koko dev-tiimi matkusti ympäri suomen paikalle. Vaikka puhujat olivat hyviä ja aiheet mielenkiintoisia on yksi tällaisten reissujen tärkeistä anneista myös tiimin kanssa yhdessä tekeminen ja oleminen. Se saa näkemään uusia puolia työkavereista ja tutustuminenkin sujuu paremmin kun puhutaan muustakin kuin työhön tai yhteiseen projektiin liittyvistä asioista. Se on tärkeää sillä mielestäni hyvä yhteishenki ja työkavereiden keskinäinen arvostus tekee Redandbuesta huippupaikan olla töissä!”